Understöd för utveckling

Då du behöver utveckla din affärsverksamhet så finns det ofta goda möjligheter att hitta understöd för utveckling och finansieringsformer för ditt utvecklingsprojekt. På detta sätt kan du minska de ekonomiska riskerna i projektet genom att minska den egna självfinansieringsandelen. Vi har möjlighet att stöda utvecklingsarbetet genom att lokalisera de fokusområden som företaget behöver utveckla med tanke på framtida tillväxt och lönsamhet.

UNDERSTÖD FÖR UTVECKLING AV FÖRETAG

Via NTM-centralerna i Finland inom temat Understöd för utvecklande av företag och via olika landsbygdsbaserade samarbetsorganisationer, kan man ansöka om finansiellt understöd för utvecklingsprojekt utanför sin normala affärsverksamhet. Utvecklingsstödet kan beviljas för utvecklingsåtgärder som internationalisering, produkt- eller tjänsteutveckling och investeringar samt utvärdering och utveckling av nya produkter. Investeringarna kan vara materiella eller immateriella.

UNDERSTÖD FÖR UTVECKLING AV SME-FÖRETAG

Understöd för utvecklande av företag kan beviljas små och medelstora företag som har förutsättningarna för lönsam verksamhet och tillräckligt med egna resurser för utvecklingsåtgärder som förbättrar konkurrenskraften. Företaget finansierar själv minst hälften av utvecklingsprojektet.

Då företaget behöver förnya sin affärsverksamhet, produktutveckla eller gå ut på den internationella marknaden, kan företaget söka om 50% understöd på projektets kostnader. 

Business PT kan hjälpa dig med att identidfiera finansieringsbara utvecklingsprojekt i ditt företag och hjälpa till med att få en realistisk projektplan utarbetad.

Utvecklingsunderstödet kan ansökas av sme-företag via regional NTM-central.

OBS! Om du behöver understöd till ditt utvecklingsprojekt – Påbörja inte projektet före du lämnat in din ansökan till NTM-centralen.

Ely logo

UTVECKLING AV LANDSBYGDSBASERADE MIKROFÖRETAG

Understöd för utveckling av landsbygdsbaserade mikroföretag kan fås för allt från affärsidéutvärdering till generationsväxlingar. Understöden inbegriper både investeringar och utvecklingsåtgärder och finansieras via Leader-programmet i Finland.

Kan användas till att köpa experthjälp för att ta reda på förutsättningarna och utveckla affärsidén. FO-nummer behövs ej.

Kan användas till att köpa utvecklings- och experttjänster, material och tillbehör, resor och hyror. FO-nummer behövs.

För experttjänster i samband med förberedandet av ägarbyte. Kan ges till både mikroföretag med FO-nummer och privatperson som ännu inte är företagare.

För investeringar som är av väsentlig betydelse för grundandet av företag, företagets tillväxt eller utveckling samt omställning till förnyelsebara energiformer.

Stöd kan ges till expert/rådgivningstjänster, material, tillbehör, hyror (för till exempel jordbruksmark eller maskiner), för användaravgifter, resor och utbildningar. Stödet kan även användas för små anskaffningar, vars ekonomiska livslängd är begränsad till försökets längd.

aktion österbotten logo

INNOVATIONSCHECK

Innovationssedeln är avsedd för små och medelstora företag (SME företag) som har en ny produkt eller serviceidé med potential för internationell tillväxt. Med hjälp av Business Finlands innovationssedel kan du skaffa dig en extern konsulttjänst som understöder och hjälper ditt företag med utvärderingar, analys, utredningar och tilläggskompetens inom företagets innovations och affärsmodellutveckling.

INNOVATIONSSEDEL

Via företagsutvecklings och finansieringstjänsten Innovationssedel kan företaget med ett innovationsutvecklingsbehov (produkt eller tjänsteutveckling) ansöka om ett understöd på 4500 euro för att genomföra köp av externa konsulttjänster som kan hjälpa dig med att analysera och vidareutveckla din produkt eller tjänsteidé. Du kan använda beloppet för att köpa tjänster av en eller flera tjänsteproducenter.

Ansökan om 6000 € görs på Business Finlands nätservicetjänst och finansieringsgraden är 75 procent av det mervärdesskattefria beloppet av köpta konsulttjänster. Ditt företag kan få sedeln bara en gång.

business finland logo

UNDERSTÖD FÖR KOMPETESNSUTVECKLING

I olika situationer kan det finnas möjligheter för företaget att erhålla understöd för fortbildningen av sin personal. Vi hjälper dig att undersöka dessa möjligheter och trygga finansieringen. Som exempel på statligt understöd till företag inom kompetensutveckling finns TE tjänsternas service för företag i olika situationer, tex. omställningsutbildning, rekryteringsutbildning, precisionsutbildning.

UTBILDNING AV PERSONAL

På en föränderlig marknad ställs företag med jämna mellanrum inför situationer där man måste skifta fokus på verksamheten eller att nya marknadsmöjligheter kräver en omskolning av personalen. I vissa fall sviktar marknaden och man ser sig tvungen att säga upp eller permittera anställda. I dessa fall kan ni söka hjälp och stöd för omskolningar hos den regionala TE-servicen.

Om ni inom företaget behöver säga upp eller permittera anställda pga produktions- eller ekonomiska orsaker, men ni vill ta ansvar för era anställdas framtida möjligheter på arbetsmarknaden.   

Här hittar du mera information om omställningsutbildning

Omställningsskydd är ett lagstadgat skydd för arbetstagare som är hotade av permittering tills vidare eller uppsägning och de har arbetat minst fem år utan avbrott på företaget som har minst trettio anställda. Under uppsägningstiden eller början av uppsägningen ska arbetsgivaren bekosta sysselsättningsfrämjande träning eller utbildning som motsvarar priset av en månadslön.

Här hittar du mera information om omställningsskydd

Om det på marknaden råder en brist på kunnig arbetskraft kan företaget få understöd för att själv utbilda personal som nyanställs.

Här hittar du mera information om rekryteringutbildning

Om ni inom företaget behöver uppdatera personalens kompetens enligt ett nytt behov eller en ändrad situation. Arbetstagaren får lön under utbildningens tid. 

Här hittar du mera information om precisionsutbildning

te-byrån logo
företagskonsultering, kundmöte
sv_SESE