Utvecklingsunderstöd

Då du behöver utveckla affärsverksamheten enligt dina strategiska målsättningar, så finns det goda möjligheter att hitta utvecklingsunderstöd och finansieringsformer för ditt utvecklingsprojekt. På detta sätt kan du minska riskerna i projektet genom att minska den egna självfinansieringsandelen. Vi har möjlighet att stöda ert arbete och snabbt hitta de fokusområden som företaget behöver utveckla med tanke på framtida tillväxt och lönsamhet – ”Supporting your Vision”

FÖRETAGSUTVECKLINGSTJÄNSTER

Ely logo

I samarbete med NTM-centralerna i Finland inom temat företagsutvecklingstjänster (KEHPA) kan man få understöd för konsulteringstjänster med fokus på utvecklingsbehovet i företaget inom ledning, strategi, tillväxt, affärsprocessutveckling, produktivitet, innovationer och affärsidéutveckling.

ANALYS

I analysen kartlägger vi företagets nuvarande affärsverksamhet på ett övergripande sätt och dess konkurrensfördelar klargörs. Du får en konkret utvecklingsplan för ditt företag eller din nya affärsverksamhet där målen, utvecklingsobjekten och nödvändiga åtgärder fastställs för 2-3 år framåt. Med denna som grund kan du utveckla din affärsverksamhet enligt strategiska målsättningar. Inom temat Analys ligger fokus på att understöda företag i startup-skedet, företag som har en ny affärsidé eller som känner att det är dags att vända blad och ta en nystart inom företaget.

Har du en ny affärs-eller produktidé hjälper vi gärna till att forma idén vidare till nästa nivå.
Typiska frågor man undrar över är:

  • marknaden
  • idéns bärkraft
  • hur ska jag organisera arbetet kring den nya idén
  • prissättning och ekonomi?

Vi kan hjälpa dig med att skapa en affärsmodell kring din idé och en komprimerad affärsplan med de viktigaste insikterna för att du ska kunna gå vidare med utvecklingen av din idé. Vi kan också stöda vidareutvecklingen genom att skapa Advisory Boards eller externa styrgrupper med relevanta experter som kan ge mervärde till den affärsmodell du skall bygga upp.

Business PT samarbetar med NTM-centralerna i Finland inom affärs konsultering med fokus på Analys av affärsverksamhet.

Analysen kan ansökas via regional NTM-central för en-två dagar och kostar företaget 260 € + moms/dag. 

TILLVÄXT

Vi ser igenom ditt företags strategiska helhetssituation och de flaskhalsar du behöver åtgärda för att skapa en större tillväxt eller lönsamhet. Vi planerar hur förändringen ska genomföras på ett lönsamt och kontrollerat sätt. Du sätter dig också in i den strategiska planeringen och prognostiseringen av ekonomin. Beroende på företagets utvecklingsbehov kan vi rikta in utvecklingsåtgärderna på tex strategiutveckling, ledningsfrågor, ekonomi, marknadsföring, försäljning, prissättning, HR frågor, innovationsutveckling, sourcing och digitala arbetssätt.

Oberoende företagets ålder, marknadsposition, ägarstruktur och storlek löns det alltifd att kontinuerligt ägna tid åt sitt strategiska arbete. Företag med en klar vision och en strategi har lättare att fatta strategiska beslut och kommunicera företagets väg framåt både internt och exernt genom välformulerade kärnbudskap.

Vi hjälper er med strategiprocessen som i praktiken består av tre steg:

  • strategisk insikt
  • strategiska val
  • slutligen upprättandet av en strategisk plan.

Med utgång i ägarnas målsättningar och -strategi skapar vi en vision för företaget och en insikt i företaget om interna värderingar, syfte, mission och styrkor och svagheter internt och ur ett marknadsperspektiv. En minst lika viktig del som att få strategisk insikt är att ha en strategisk plan på plats med KPI:s för ledningsgrupp, styrelse och ägare att följa och mäta strategins framgång ur kund-, personal-, process- och ekonomiskt perspektiv. 

Varje företag går med jämna mellanrum igenom en större eller mindre förändringsprocess. Små förändringar händer dagligen medan större förändringsprocesser förändrar företagets affärsmodell och hela organisationens sätt att jobba. En ökad medvetenhet om vilka steg ett företag normalt behöver ta vid en organisations-eller affärsmodellsförändring kan leda till en snabbare och mer framgångsrik förändringsprocess.

Vi hjälper er med att skapa en insikt i förändringsbehovet, att göra val kring utvecklingsbehov och att göra en utvecklingsplan för förändringsarbetet. 

Vi kan hjälpa ert företag att skapa en effektiv kundhanteringshelhet genom att kombinera olika åtgärder inom marknadsföring, försäljning och kommunikation. I dagens digitaliserade affärsprocesser är det speciellt viktigt att det finns en stark integration mellan marknadsföring, försäljning och kommunikation och en koppling till företagets marknadsstrategi. 

De flesta företag ägnar idag tid åt att fundera över hur man kunde effektivera sina affärsprocesser med digitala verktyg eller omforma hela affärsmodellen genom nya digitala arbetssätt.

Vi hjälper er med att skapa en insikt i förändringsbehovet, att göra val kring utvecklingsbehov och att göra en utvecklingsplan för förändringsarbetet. Det kan vara fråga om att utveckla interna affärsprocesser tex inom digital marknadsföring och försäljning (inboundmarketing), digitala möten och kommunikation eller utveckling av appar för interna behov eller för kundbehov.

Business PT samarbetar med NTM-centralerna i Finland inom affärskonsultering med fokus på Tillväxt och förnyelse samt internationalisering.

Konsulteringen kan ansökas via regionala NTM-centralen och varar 3-5 dagar åt gången och kostar företaget 325 € + moms/dag. Konsulteringstjänsten kan beviljas för högst 15 dagar under tre år.

INNOVATIONSCHECK

business finland logo

Innovationssedeln är avsedd för små och medelstora företag (SME företag) som har en ny produkt eller serviceidé med potential för internationell tillväxt. Med hjälp av Business Finlands innovationssedel kan du skaffa dig en extern konsulttjänst som understöder och hjälper ditt företag med utvärderingar, analys, utredningar och tilläggskompetens inom företagets innovations och affärsmodellutveckling.

INNOVATIONSSEDEL

Via företagsutvecklings och finansieringstjänsten Innovationssedel kan företaget med ett innovationsutvecklingsbehov (produkt eller tjänsteutveckling) ansöka om ett understöd på 5000 euro för att genomföra köp av externa konsulttjänster som kan hjälpa dig med att analysera och vidareutveckla din produkt eller tjänsteidé. Du kan använda beloppet för att köpa tjänster av en eller flera tjänsteproducenter.

Ansökan om 5000 € görs på Business Finlands nätservicetjänstoch finansieringsgraden är 100 procent av det mervärdesskattefria beloppet av köpta konsulttjänster. Ditt företag kan få sedeln bara en gång.

KOMPETENSUTVECKLING

te-byrån logo

I olika situationer kan det finnas möjligheter för företaget att erhålla understöd för fortbildningen av sin personal. Vi hjälper dig att undersöka dessa möjligheter och trygga finansieringen. Som exempel på statligt understöd till företag inom kompetensutveckling finns TE tjänsternas service för företag i olika situationer, tex. omställningsutbildning, rekryteringsutbildning, precisionsutbildning.

UTBILDNING AV PERSONAL

På en föränderlig marknad ställs företag med jämna mellanrum inför situationer där man måste skifta fokus på verksamheten eller att nya marknadsmöjligheter kräver en omskolning av personalen. I vissa fall sviktar marknaden och man ser sig tvungen att säga upp eller permittera anställda. I dessa fall kan ni söka hjälp och stöd för omskolningar hos den regionala TE-servicen.

Om ni inom företaget behöver säga upp eller permittera anställda pga produktions- eller ekonomiska orsaker, men ni vill ta ansvar för era anställdas framtida möjligheter på arbetsmarknaden.   

Här hittar du mera information om omställningsutbildning

Omställningsskydd är ett lagstadgat skydd för arbetstagare som är hotade av permittering tills vidare eller uppsägning och de har arbetat minst fem år utan avbrott på företaget som har minst trettio anställda. Under uppsägningstiden eller början av uppsägningen ska arbetsgivaren bekosta sysselsättningsfrämjande träning eller utbildning som motsvarar priset av en månadslön.

Här hittar du mera information om omställningsskydd

Om det på marknaden råder en brist på kunnig arbetskraft kan företaget få understöd för att själv utbilda personal som nyanställs.

Här hittar du mera information om rekryteringutbildning

Om ni inom företaget behöver uppdatera personalens kompetens enligt ett nytt behov eller en ändrad situation. Arbetstagaren får lön under utbildningens tid. 

Här hittar du mera information om precisionsutbildning

företagskonsultering, kundmöte
sv_SESE