Konsulttjänster för affärsutveckling, strategi och tillväxt!

Utforska våra skräddarsydda konsulttjänster för affärsutveckling, strategi och tillväxt på Business PT. Vi hjälper dig optimera din affärsverksamhet för bättre lönsamhet och framgång på marknaden. 

Våra skräddarsydda lösningar för optimering av Er företagsverksamhet

Supporting Your Vision!

KONSULTERING

Business PT erbjuder konsulttjänster med fokus på företagets utvecklingsbehov och specifikt lednings- och affärsprocesser, strategi och resursering.

Vi söker nya arbetssätt i er affärsverksamhet för att skapa tillväxt och lönsamhet. Vi kan hjälpa er att utveckla en stor del av företagets lednings-och affärsprocesser med våra konsulttjänster. Inom marknadsföring och försäljning kan vi utveckla och effektivera verksamheten genom digitala verktyg och kanaler. Vi kan systematisera sättet ni jobbar med ekonomistyrning och uppföljning. Prissättning, produktifiering och utvärdering av nya affärsidéer och marknader är saker vi värderar mycket högt och här vill vi hjälpa företag att få en bra start genom vår mångåriga erfarenhet av startup-konsulteringar. Tillsammans med våra juniorkonsulter och vårt breda nätverk av affärsexperter hittar vi lösningar på era problem, oberoende omfattning och innehåll. Vi jobbar både med startups och etablerade företag.

I analysen kartlägger vi företagets nuvarande affärsverksamhet på ett övergripande sätt och dess konkurrensfördelar klargörs. Du får en konkret utvecklingsplan för ditt företag eller din nya affärsverksamhet där målen, utvecklingsobjekten och nödvändiga åtgärder fastställs för 2-3 år framåt. Med denna som grund kan du utveckla din affärsverksamhet enligt strategiska målsättningar.

Vi ser igenom ditt företags strategiska helhetssituation och de flaskhalsar du behöver åtgärda för att skapa en större tillväxt eller lönsamhet. Vi planerar hur förändringen ska genomföras på ett lönsamt och kontrollerat sätt. Du sätter dig också in i den strategiska planeringen och prognostiseringen av ekonomin. Beroende på företagets utvecklingsbehov kan vi rikta in utvecklingsåtgärderna på tex strategiutveckling, ledningsfrågor, ekonomi, marknadsföring, försäljning, prissättning, HR-frågor, innovationsutveckling, sourcingoch digitala arbetssätt.

Vi kan hjälpa ert företag att skapa en effektiv kundhanteringshelhet genom att kombinera olika åtgärder inom marknadsföring, försäljning och kommunikation. I dagens digitaliserade affärsprocesser är det speciellt viktigt att det finns en stark integration mellan marknadsföring, försäljning och kommunikation och en koppling till företagets marknadsstrategi.

Varje företag går med jämna mellanrum igenom en större eller mindre förändringsprocess. Små förändringar händer dagligen medan större förändringsprocesser förändrar företagets affärsmodell och hela organisationens sätt att jobba. En ökad medvetenhet om vilka steg ett företag normalt behöver ta vid en organisations-eller affärsmodellsförändring kan leda till en snabbare och mer framgångsrik förändringsprocess. Vi hjälper er med att skapa en insikt i förändringsbehovet, att göra val kring utvecklingsbehov och att göra en utvecklingsplan för förändringsarbetet.

Har du en ny affärs-eller produktidé hjälper vi gärna till att forma idén vidare till nästa nivå. Typiska frågor man funderar över är marknaden, idéns bärkraft, hur ska jag organisera arbetet kring den nya idén, prissättning och ekonomi? Vi kan hjälpa dig med att skapa en affärsmodell kring din idé och en komprimerad affärsplan med de viktigaste insikterna för att du ska kunna gå vidare med utvecklingen av din idé. Vi kan också stöda vidareutvecklingen genom att skapa Advisory Boards eller externa styrgrupper med relevanta experter som kan ge mervärde till den affärsmodell du skall bygga upp.

De flesta företag ägnar idag tid åt att fundera över hur man kunde effektivera sina affärsprocesser med digitala verktyg eller omforma hela affärsmodellen genom nya digitala arbetssätt. Vi hjälper er med att skapa en insikt i förändringsbehovet, att göra val kring utvecklingsbehov och att göra en utvecklingsplan för förändringsarbetet. Det kan vara fråga om att utveckla interna affärsprocesser tex inom digital marknadsföring och försäljning (inboundmarketing), digitala möten och kommunikation eller utveckling av apparför interna behov eller för kundbehov.

Oberoende företagets ålder, marknadsposition, ägarstruktur och storlek löns det alltifd att kontinuerligt ägna tid åt sitt strategiska arbete. Företag med en klar vision och en strategi har lättare att fatta strategiska beslut och kommunicera företagets väg framåt både internt och exernt genom välformulerade kärnbudskap. Vi hjälper er med strategiprocessen som i praktiken består av tre steg: strategisk insikt, strategiska val och slutligen upprättandet av en strategisk plan. Med utgång i ägarnas målsättningar och strategi skapar vi en vision för företaget och en insikt i företaget om interna värderingar, syfte, mission och styrkor och svagheter internt och ur ett marknadsperspektiv. En minst lika viktig del som att få strategisk insikt är att ha en strategisk plan på plats med KPI:s för ledningsgrupp, styrelse och ägare att följa och mäta strategins framgång ur kund-, personal-, process-och ekonomiskt perspektiv. 

NYCKELRESURS

Omvärlden och marknaden förändras konstant och för företag innebär det ett kontinuerligt tryck på att utveckla egna affärsprocesser. Business PT erbjuder hjälp och resurser för att konkret ta hand om en affärsprocess eller en specifik uppgift i företaget.

När världen förändras måste företaget också anpassa sig till den. Förändringssituationer kräver hela tiden mer resurser. Arbets- och ledningsuppgifter måste organiseras smartare för att förbättra lönsamhet och produktivitet. Här kan Business PT komma in med extra resurser och hjälpa med att utveckla din affärsverksamhet enligt strategiska målsättningar. Genom att kombinera vår expertis med dina utvecklingsbehov kan du fortsätta utveckla din verksamhet i linje med dess vision och strategi.

 • Styrelse
 • Ledningsgrupp
 • Advisory Board
 • Förändringsledning
 • Extern styrgrupp
 • Affärsplanering

Genom vårt breda samarbetsnätverk kan Business PT bistå din organisation med stora som små projekt. Ifall det inom ert förändrings-eller utvecklingsprojekt framkommer åtgärdsbehov som inte ligger inom Business PT:s kärnkunnande kan vi fungera som projektledare och koordinera dessa utvecklingsåtgärder via vårt breda professionella samarbetsnätverk och våra egna juniorkonsulter

Hur kommunicera med mina kundsegment på sociala medier, vilka marknadsföringskanaler ska jag använda, vilket innehåll vill mina kunder se, hur bygga säljkampanjer?

 • Budgetering
 • Segmentering
 • Uppföljning
 • Styrning
 • Prissättning / produktifiering
 • Lönsamhet
 • Kassaflöde
 • Finansiering
 • Offentliga stöd
Marknadsföring:
 
 • Marknadsundersökning
 • Konkurrentanalys
 • Kärnbudskap
 • Marknadsföringsplan
 • Marknadsstretegi
 • Kommunikation
 • Innehållsproduktion

Försäljning:

 • CRM
 • Säljbudget och uppföljning
 • Säljcoachning
 • KSP
 • Lead management 
 • Segmentering
 • Utvärdering
 • Analys
 • Affärsplanering
 • Business model
 • Finansiering
 • Start up
 • Prissättning
 • Produktifiering

COACHING

Business Coaching kan man utföra på olika sätt. Huvudsaken är dock att du själv som ledare, ägare, eller nyckelperson i ditt företag hittar det bästa sättet att utveckla dig själv och dina affärsprocesser. En traditionell Coaching-metod som är allmänt använd i världen är GROW. Inom Business PT jobbar vi med en Business Coaching-process där vi genom att coacha ledning, ägare och nyckelpersoner att hitta de mest affärskritiska utvecklingsområdena och driva förändringsprocessen vidare. Fokus områden inom coachingen är företagets affärsverksamhet som helhet, företagets ägare och ledning, företagets strategi, utvecklings behov och resurser

Att ställa upp målsättningar och hur nå dem

Vilka delar av företaget lednings och affärsprocesser behöver utvecklas för att nå uppställda målsättningar, tex:

 • Självutvärdering – SWOT-analys
 • Ägarmålsättningar
 • Företagets tillväxtmålsättningar
 • Vision och strategi
 • Ledning
 • Affärsprocesser
 • Resurserings behov
 • Kompetensutveckling

Slå fast utvecklingsplan

Hur kan vi resursera för att genomföra vår utvecklingsplan – personliga reurser, företagets interna resurser, externa resurser

Genomförande av utvecklingsplan med identifierade resurser

Uppföljning genom kontinuerlig feedback och kommunikation över förändringsprocessen med valda uppföljningsverktyg

UTBILDNINGSPROGRAM

I våra affärskonsulteringar och affärsutvecklingsuppdrag framkommer alltid förr eller senare ett utbildningsbehov bland personal, nyckelpersoner eller ledning. Speciellt i dagens snabbföränderliga affärslandskap är kravet på kontinuerlig fortbildning av personalen mycket viktigt. Vi kan understöda dig i kompetensutvecklingsfrågor, allt från utvärdering av utvecklingsbehov till färdiga kompetensutvecklingsplaner.

Vi hjälper er att kartlägga personalens kompetensutvecklingsbehov relaterat till företagets kort- och långsiktiga målsättningar samt trender i samhället som påverkar kompetenskraven i ert företag. Tillsammans med ledningen fastställs en åtgärdsplan samt resurseringsbehov för företaget för att årligen systematiskt och effektivt jobba med personalens kompetensutveckling. Slutligen kan vi via vårt breda samarbetsnätverk skaffa din personal just den fortbildning som de behöver – allt från yrkesrelaterad utbildning till ledarskapsutbildning.
Funderar du på internutbildningar för din personal eller ledning så kan vi tillsammans utveckla affärsverksamheten enligt strategiska målsättningar.

Vi ser till att ni får rätt utvecklingsprogram på plats för att möta de ledarskaps- och företagsekonomiska affärsutvecklingsfrågor som bör åtgärdas. Vi samarbetar med ledande utbildningsorganisationer och på detta sätt garanterar vi det bästa kombinerade kunnandet för dina utbildningsbehov.

I olika situationer kan det finnas möjligheter för företaget att erhålla understöd för fortbildningen av sin personal. Vi hjälper dig att undersöka dessa möjligheter och trygga finansieringen. Som exempel på statligt understöd inom kompetensutveckling finns TE-tjänsternas service för företag i olika situationer, tex omställningsutbildning, rekryteringsutbildning och precisionsutbildning
Om du eller ditt företag befinner dig i nån av dessa situationer kan vi hjälpa genom att stöda er i förändringsprocessen och se till att resurser och finansiering för rätt sorts kompetensutveckling införskaffas.

"Skapa nåt nytt"

” Affärsanalyser med åtföljande företags- och ledningsutveckling har alltid intresserat mig liksom möjligheterna att utveckla något nytt på marknaden. Det kan vara en ny produkt eller ett koncept, en ny affärsmodell eller en ny app som behöver analyseras och vidareutvecklas. Här känns det motiverande att jobba, i utvecklingsprocesser med ett stort kundvärde och en tillväxtmöjlighet för ägare, ledning och företag.”

     André

Som sme-företagare kan du ansöka om att få våra konsulttjänster till subventionerat pris.

Företagsutvecklingstjänster

Business PT samarbetar med NTM-centralerna (ELY) i Finland och erbjuder tillsammans konsulterings och coachingtjänster för analys och utveckling av företagens ledning och affärsprocesser.
Fokus kan ligga på en bred skala som berör olika skeden inom ett företags livscykel allt från affärsidé utvärdering till tillväxt och internationalisering.

NTM centralerna beviljar stöd för sme företag för max 5 dgr per konsulteringscase och högst 15 dgr / företag under tre års tid.

Business Understöd Growth BusinessPT

Förbättra tillväxtmöjligheterna i Din affärsverksamhet med våra konsulttjänster!

Upptäck våra målinriktade tjänster på Business PT som hjälper dig identifiera möjligheter, stärka din strategi och öka din konkurrenskraft. Kontakta oss idag för att diskutera hur vi kan stödja din affärsutveckling!

Ledningen i det lilla växande företaget som behöver utveckla en
mängd interna affärsprocesser för att bättre kunna styra företagets utveckling. 

Företaget som har en affärs eller produktidé och behöver
starthjälp för att analysera livsförutsättningarna och se på olika
åtgärder och tillväxtmodeller för företaget .

Ledningen i företaget som känner att man inte riktigt har pejling på
framtiden vad har man för ägarstrategi , hur ser marknaden ut , vad
är företagsstrategin och hur resurserar vi utvecklingen?

Personalansvariga i det lite större företaget som vill ha hjälp med att analysera kompetensutvecklingsbehov och se på utvecklingsalternativ
och utbudsmöjligheter.

Företaget som behöver lämpliga finansieringslösningar för att kunna
utvecklas vidare

Företaget där man hela tiden känner att man har bråttom och släcker
bränder.

Business PT´s styrkeområden

01.

Brett affärskunnande

Business PT har under årens lopp konsulterat och coachat hundratals företag kring att finna deras affärsutvecklingspotential och att hitta exakt de utvecklingsåtgärder som skapar tillväxt, produktivitet och lönsamhet.

02.

Digital marknadsföring & sälj

Att koppla ihop digital marknadsföring och kommunikation med personlig försäljning och Lead Management innebär stora möjligheter för företag idag att jobba mer systematiskt och produktivt.

03.

tillväxtFÖRETAG

Vi kan genom våra arbetssätt se de flaskhalsar och affärsprocesser som behöver utvecklas i ert tillväxtföretag för att uppnå full potential. Ägare och ledning spelar en viktig roll i att ställa målsättningar och resursera för genomförandet.

04.

Innovation

Vi har analyserat och utvärderat företags- och personliga idéer i tiotals år och vi vet vad som behövs för att få en bra start på marknaden för en ny innovation.

05.

Koncept & produktifiering

För att få ett bättre genomslag på marknaden och hos olika kundsegment kan det vara på sin plats att bygga helhetskoncept eller produktifiera tjänster

06.

Strategi & affärsplanering

Oberoende branscher och företag finns det möjligheter på marknaden bara man hittar ett målmedvetet sätt att jobba mot uppställda mål och visioner. Vi kan stöda ert företag i den processen.

På detta sätt jobbar vi:

KONSULTERING

Då du som ägare eller ledare behöver konkret hjälp med utvecklandet av företaget som helhet eller specifika affärsprocesser.

NYCKELRESURS

Då ni behöver hjälp och resurser för att ta hand om en affärsprocess eller en specifik uppgift i företaget

COACHING

Då du som ägare eller ledare vill ha ett bollplank för att kunna leda ditt företag till nästa nivå.

UTBILDNINGSPROGRAM

Då ni inom företaget behöver utvärdera era kompetensutvecklingsbehov och arrangera lämpliga utbildningar för ledning, nyckelpersoner och personal.

sv_SESE